Dumat m.p.o. je organizácia zriadená mestom, za účelom správy a údržby majetku mesta. Jej poslaním je prenájom bytových a nebytových priestorov. Rozpočet Dumatu sa skladá z každoročného príspevku od zriaďovateľa, doplnený o príjmy z vlastnej činnosti.

 


 

Objekty v správe:

 • Mestský úrad
 • Dom kultúry
 • Športová hala
 • Mestská polícia
 • Klub dôchodcov č. 2
 • Centrum neziskových organizácií a Mestská knižnica
 • Areál bývalej II. Základnej školy
 • Nákupné stredisko Dubničanka
 • Spoločenský dom v Prejte
 • Slobodáreň na ulici Bratislavská 431 a Okružná 293
 • Dielne Dumatu s hospodárskym dvorom

 


 

Za posledné dva roky Dumat zintenzívnil svoju činnosť v oblasti údržby, opráv a rekonštrukcie majetku mesta (opravy zatekajúcich striech, vrátane dlhodobo narušenej strechy zimného štadióna, WC pre imobilných v kinosále, rekonštrukcie sociálnych zariadení v Dome kultúry, klube dôchodcov č.2 a CNO, maľovanie priestorov atď.).

Veľký pokrok nastal aj v úspore energií. Vďaka namontovaniu meračov na vodu a elektrickú energiu, výmene zastaralých kotolní, vyregulovanie vykurovacích sústav, výmene neefektívneho osvetlenia, čo ročne v globále činí v rámci mesta úsporu 4,5 milióna korún oproti minulosti. Zároveň boli upravené pre mesto nevýhodné nájomné zmluvy na nebytové priestory, kde Dumat dosiahol o 1,3 milióna Sk ročne väčší príjem pre mesto.

 


 

Správu mestských bytov na území mesta vykonáva DUMAT, mestská príspevková organizácia, OSBD a spoločenstvá vlastníkov bytov. Po nadobudnutí účinnosti Zákona o prevode vlastníctva bytov od roku 1993, kedy mesto Dubnica nad Váhom vlastnilo 3 500 bytov, dochádza stále k odpredaju bytov do vlastníctva. K 31.12.2010 mesto vlastní už iba 81 bytov. 72 bytov tvoria jednoizbové byty na Bratislavskej a Okružnej ulici. Ich obyvatelia sú väčšinou slabšie rodiny s nedostatkom finančných prostriedkov, ktoré si nemôžu dovoliť kúpu bytu i keď iba za zostatkovú cenu. Zo zostávajúcich bytov je 2 jednoizbových, 4 dvojizbových a 1 trojizbový byt. Ceny nájomného sú odlišné podľa rozlohy a veku bytu.

V roku 2010 sa pohybujú vo výške:

 • jednoizbové 39,20 €/mesiac
 • dvojizbové 59,22 €/mesiac

uvedené ceny sú bez energií a vody

Ceny nájomného u novopostavených bytov sa pohybujú vo výške:

 • jednoizbový byt 116,20 €/mesiac
 • dvojizbový byt 166,00 €/mesiac
 • trojizbový byt 199,16 €/mesiac

V súčasnosti sa v nej nachádza 187 žiadostí. Situácia s bytmi je však taká, že málokedy dôjde k uvoľneniu nájomného bytu. Ich nájomcovia ich zvyčajne odkúpia, nakoľko majú na takýto úkon práva a individuálne ho predajú. Správca bytov preto rieši iba sociálne prípady a ich umiestnenie resp. výmenu väčších bytov za menšie. OSBD má v súčasnosti v správe 7 bytov a SVB 429 2 byty vo vlastníctve mesta.

 


 

 

Pracovná doba DUMATu:

Úradné hodiny pre
platenie nájmu
Stránkové hodiny
Pondelok 7.30 15.00 12.00 -15.00 12.00 -15.00
Utorok 7.30 15.00
Streda 7.30 16.00 12.00 -16.00 12.00 -16.00
Štvrtok 7.30 15.00
Piatok 7.30 14.00 12.00 -14.00 12.00 -14.00
Prestávka na obed 11.30 12.00
 
Úradná tabuľa - Dubnica.sk
Úradná tabuľa - Dubnica.sk
 • Zmena Webového sídla Mesta Dubnica nad Váhom
  Oficiálna stránka Mesta Dubnica nad Váhom sa presúvana http://www.dubnica.eu
 • Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín – KN-C parcela č. ...
  V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny“) týmto Mesto Dubnica nad Váhom ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že dňa 13. 11. 2017 začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 cit. zákona rastúcich na pozemku v zastavanom území obce   KN-C parcela č. 761/300 
 • VEREJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENIE
  VEREJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENIE o začatí konania podľa §§ 80,88, 88a stavebného zákona          Mesto Dubnica nad Váhom, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona &
 • VEREJNÁ VYHLÁŠKA
  VEREJNÁ VYHLÁŠKARozhodnutieStavebníci: Peter Rendek bytom Košecké Rovné 188, Zliechov a Eva Vršková bytom Centrum I. 56/131, Dubnica nad Váhom podali dňa 06.10.2017 na tunajší stavebný úrad žiadosť o stavebné povolenie stavby „Stavebné úpravy bytu č. 22 v panelovom dome" súpisné č. budovy 56 umiestnenej na pozemku p. č. KN-C 1000/11 k. ú. Dubnica nad Váhom.Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie uvedenej stavb
 • Výsledky volieb Trenčianskeho samosprávneho kraja dňa 4. novembra 2017 v Dubnici nad Váhom
  Výsledky volieb Trenčianskeho samosprávneho kraja dňa 4. novembra 2017 v Dubnici nad Váhom
 • Stredisko recyklácie plastov Dubnica nad Váhom - doplnenie nového druhu odpadu - zaslanie ...
  Stredisko recyklácie plastov Dubnica nad Váhom - doplnenie nového druhu odpadu- zaslanie oznámenia o zmene navrhovanej činnostiNavrhovateľ, WP DUBNICA, s.r.o., Košická 56, 821 08 Bratislava, prostredníctvom splnomocneného zástupcu INECO, s.r.o., Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica, doručil dňa 13.10.2017 Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky, odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len &#
 • Obchodné centrum DnV - zaslanie zámeru
  Navrhovateľ, SEDUS GROUP a.s., Rusovskú cesta 56, 851 01 Braitislava, v zastúpení spoločnosťou EKOJET s.r.o., Tehelná 19, 831 03 Bratislava doručil dňa 06.10..2017 Okresnému úradu Ilava odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „Okú Ilava - OSŽP") podľa § 22 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie o zmene a doplneni niektorých zákonov v&
 • Vykonanie celoplošnej regulácie živočíšnych škodcov (deratizácie) na území miest a ...
  Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Povžskej Bystrici ako príslušný orgán podľa § 3 ods. 1 písm. c) v spojení s prílohou č. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z.z.") za účelom predchádzania vzniku a #

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Powered By therelax.com
akcie
<<  Január 2018  >>
 Po  Ut  St  Št  Pi  So  Ne 
  1  2  3  4  5  6  7
  8  91011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
prihlásenieonline
Máme online 3 hostí 
štatistika
Členovia : 23
Článkov : 17
Webové prepojenia : 1
Počet zobrazení obsahu : 13238
links
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok